Vedtægter

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2019-04-01

(pdf version her)
 

§ 1 Navn og hjemsted   

Stk. 1 Foreningens navn er Allerød Cykle Klub (ACK). ACK er stiftet d. 26. oktober 1993 og har hjemsted i Allerød Kommune.

§ 2 Formål                                                                                              

Stk. 1 Foreningens formål er at øge interessen for motionscykling på landevejsracer og MTB samt varetage medlemmernes cykelsportslige interesse. Med udgangspunkt i cykling skal foreningen medvirke til at fremme fællesskabet og det sociale liv i klubben, bl.a. ved at afholde sportslige og selskabelige arrangementer.

§ 3 Medlemskab                                                                                  

Stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, der anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig klubbens formål.

Stk. 2 Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3 Personer, der vil støtte klubben, kan optages som passive medlemmer. Passivt medlemskab giver ret til at deltage i klubaftener og klubarrangementer. Tilskud til løb eller andre aktiviteter gælder ikke for passivt medlemskab. Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 4 Indmeldelse                                                                                   
Stk. 1 Indmeldelse skal ske elektronisk via klubbens hjemmeside.

§ 5 Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Kontingent for den resterende del af året refunderes ikke.

Stk. 2. Sker fornyelse af kontingentet ikke, betragtes dette som en udmeldelse, og medlemskabet  bliver slettet. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for ACK, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om  eksklusion har medlemmet ret til, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, at forlange eksklusionen forelagt på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 7 Kontingent

Stk. 1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Kontingentet indbetales for en periode af 1 år.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i Allerød Kommune inden udgangen af 1. kvartal.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel ved e-mail og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Dagsorden og indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 4 Det reviderede regnskab for sidste regnskabsår, underskrevet af bestyrelse og revisor, samt budget for det kommende regnskabsår fremsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden, så de er medlemmerne i hænde senest en uge inden afholdelse af generalforsamlingen. Ændringsforslag (til indkomne forslag) kan fremsættes på generalforsamlingen.

§ 9 Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Pkt. 2 Valg af referent.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.

Pkt. 5 Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende regnskabsår. Der stemmes ikke om enkeltpunkter i budgetforslag, men om budget som helhed.

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 7 Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Pkt. 8 Valg af formand + 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.

Pkt. 9 Valg af kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Pkt. 10 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Pkt. 11 Valg af revisor og revisorsuppleant.

Pkt. 12 Eventuelt.

Forslag fremkommet under pkt. 12 Eventuelt kan ikke sættes til afstemning.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse
Stk. 1 Generalforsamlingen afvikles under ledelse af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Dirigenten har myndighed til at afgøre alle spørgsmål af formel karakter i forbindelse med generalforsamlingen. Skulle der blive fremsat forslag om en mistillidserklæring til dirigentens ledelse af generalforsamlingen, ledes afstemningen herom af formanden.

Stk. 2 Såfremt dirigenten afsættes, vælger generalforsamlingen en ny dirigent.

Stk. 3 Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre én eller flere medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Stk. 4 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 5 Stemmeberettiget er alle medlemmer med aktivt og passivt medlemskab. Hvert medlem kan medbringe én skriftlig fuldmagt.

Stk. 6 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Stk. 7 Forslag om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 8 Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger, og referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet lægges på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis det forlanges af en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, foreningens revisor eller hvis mindst 1/5 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til formanden. Anmodningen skal være ledsaget af en dagsorden for, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Stk. 3 Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på denne, kan bestyrelsen nægte at lade dagsordenen komme til behandling.

Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der gælder dog særlige krav på en ekstraordinær generalforsamling vedrørende foreningens opløsning (se § 14).

§ 12 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke sidde i en anden cykelklubs bestyrelse.

Stk. 3 Formanden samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til formand eller kasserer.

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved møder, der har været indkaldt i henhold til forretningsordenen, og kun hvis mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede.

Stk. 6 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Der tages beslutningsreferat, som lægges på foreningens hjemmeside.

Stk. 7 Fremkommer der spørgsmål, som ikke er omfattet af foreningens vedtægter, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men sagen skal dog fremlægges til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særligt vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 13 Tegning og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller – ved forfald af formanden – af kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren har hver for sig prokura til foreningens konto.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet skal til enhver tid opfylde lovgivningens krav. Kassereren skal nøje følge udviklingen i foreningens økonomiske situation og løbende på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen orienteret herom.

Stk. 3 Et simpelt flertal i bestyrelsen kan beslutte at anbringe overskydende likviditet til bedst mulig forrentning, dog ikke i aktier eller andre risikobetonede investeringer. Der må ikke spekuleres med foreningens midler.

Stk. 4 Revisionsformen er en regnskabsmæssig revision af foreningens regnskab. Revisor kan foretage uanmeldt revision, og på bestyrelsens anmodning skal revisor foretage revision, når bestyrelsen finder anledning hertil, dog senest 8 dage efter anmodning.

Stk. 5 Der påhviler ikke foreningens medlemmer, og dermed heller ikke bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Foreningen hæfter alene ved sin formue.

§ 14 Opløsning

Stk. 1 Bestemmelse om opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2 Forslaget kan vedtages, hvis mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange  stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke cykelsportslige eller almene, velgørende formål, som foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.